تشكر

ديشب، آخرين چيزي بود كه به خدا گفتم...

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمدعلی

خدا را شکر. من هم سعی دارم که هميشه روز را با شکر خدا شروع و تمام کنم٬ اما هميشه نمی توان اين کار رو کرد...

...e...

گر بیایی در باز است و نیایی حق بی نیاز